عکاسی صنعتی، فشردن یک کلید ساده

از نظر علمی ، ما بدون نور هیچ چیز را نمی بینیم و هر چه که می بینیم بازتاب نور از اجسام است. دوربین عکاسی نیز همانند چشم انسان ( البته بدون کیفیت فوق العاده چشم ) ثبت تصاویر را با کمک بازتاب نور از اجسام انجام می دهد، پس مهم ترین عامل دیدن، نور است.
از طرفی آنچه که تصویر زنده و یا عکس را برای چشم بیننده جذاب می کند و مخاطب را به دیدن آن صحنه ترغیب می نماید، نوع قرار گیری اجسام و زاویه نوری است که در آن حالت به آنها تابیده می شود. زاویه ی نور به قدری حائز اهمیت است که حتی در بعضی مواقع می توان جنس اشیاء مورد نظر را با تاباندن نور از یک زاویه خاص، به مخاطب القا کرد.
پس می توان نتیجه گرفت که نه تنها خود نور بلکه زاویه تابیده شدن و همچنین شدت تابش نور نیز در جذابیت یک تصویر زنده و یا عکس مؤثر اند.

ادامه