بسته بندی چیست؟

بسته بندی به معنای جمع آوری ، مرتب کردن و یا نظم بخشیدن کالا ها و یا محصولات می باشد.

بسته بندی

بارگیری و ارسال:

کالاها و محصولات اغلب در انبار ها نگهداری می شوند و اکثرا
بر روی هم چیده شده اند.

بنابراین باید بسته بندی ان ها به گونه ای باشد که بتوانند فشار ناشی از روی هم بودن را تحمل کنند.

نحوه قرار گرفتن کارتن ها در کنار هم و دقت در انبار داری باعث می شود که آسیب کمتری به محصولات وارد شود.

 خصوصیات یک بسته بندی خوب:

ادامه