صنعت نشر

صنعت نشر صنعتی مشتمل بر کلیه فعالیت هایی است که به منظور تهیه، تولید و تکثیر آثار حوزه فرهنگ مکتوب انجام می‌شود، هرچند در سال‌های اخیر این صنعت حوزه‌ای فراتر از فرهنگ مکتوب را نیز در بر می‌گیرد، از جمله تولید کتاب های شفاهی. این صنعت شامل کلیه مشاغل مربوطه در این حوزه است: