چاپ کتاب

۱-آماده کردن فایل (راهنمای آماده کردن فایل را از صفحه راهنمای آماده کردن فایل  بخوانید).
۲-ارسال و بررسی اثر و عقد قرارداد(حضوری-راه دور) وتحویل فایل نهایی به انتشارات.
۳-انجام مراحل اداری توسط انتشارات(شابک-فیپا-مجوز ارشاد)
مدت زمان صدور مجوز از اختیار ناشر خارج می باشد.
۴-صدور مجوز چاپ توسط وزارت ارشاد
۵-آماده شدن طرح جلد
۶-چاپ کتاب توسط انتشارات و تحویل به نویسنده با تیراژ مورد نظر نویسنده (از یک جلد تا ۱۰۰۰۰جلد و یا بیشتر)