رازهای موفقیت در فروش

تو اشتباه می کنی که می گویی …

هزینه ی یک محصول معیوب را می دانی

چیزی که تو می دانی و از آن حرف می زنی

هزینه تعمیر و تعویض است

من از هزینه ناراحتی یک مشتری حرف می زنم.

ادواردز دمینگ